Arsh Maini
Arsh Maini

CEO

Viraf Sutaria
Viraf Sutaria

Executive Director – Customer Service and Delivery

Romil Turakhia
Romil Turakhia

Executive Director – Innovation and Business Development

Venkatesh Ananthanarayanan
Venkatesh Ananth

CFO

Samik Ghosh
Samik Ghosh

Head – Africa

Amitabh Poddar
Amitabh Poddar

Head – Marketing

Ananda Hoskote
Ananda Hoskote

Leadership Business Consultant

Yogish Shenoy
Yogish Shenoy

CTO

Poonam Bajaj
Poonam Bajaj

HR Head